Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je kúpa Farebných dní, elektronický nosič materiálu pre školy.

Poskytovateľ:

Mgr. Gabriela Šimová
Farebné dni
Siladice č. 237

IČO: 51 087 961

DIČ: 1078578248

Číslo účtu: IBAN: SK930200 0000003319988755

2. SLUŽBY

V súlade s obchodnými podmienkami je projekt Farebné dni určený výhradne pre potrebu užívateľa. “Užívateľom” sa rozumie platiaci užívateľ Farebných dni. Ide o subjekty školy, nižšie sekundárne vzdelávanie.

Farebné dni môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť dostupnosť bez upozornenia a bez záväzkov.

Užívateľ potvrdzuje, že nemá zo zákona zakázané používať materiály Farebné dni a preberá plnú zodpovednosť za výber a používanie projektu Farebné dni.

Nasledujúce podmienky platia pre užívateľov:

  • Projekt Farebné dni môže byť použitý iba užívateľom alebo zamestnancom užívateľa či zástupcom oprávneným konať v mene užívateľa.
 • Užívateľ je zodpovedný za všetok obsah a aktivity, ku ktorým dochádza počas používania projektu.

3. Licencia

V súlade s týmito obchodnými podmienkami spoločnosť udeľuje užívateľovi neprenosnú, neprevoditeľnú, obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú licenciu na používanie Farebných dní a ich projektov iba ako je povolené v týchto obchodných podmienkach.

4. Obmedzenia

Užívateľ nesmie sám ani dovoliť komukoľvek inému, priamo alebo nepriamo:

 • predávať, požičiavať Farebné dni a iné produkty Farebných dní iným subjektom,
 • použitím Farebných dní zneužívať, očierniť, obťažovať, vyhrážať sa alebo publikovať nelegálny obsah;
 • odstraňovať alebo zakrývať vlastnícke práva majiteľa. Vo vzťahu k zmluvný stranám spoločnosť vlastní všetky tituly, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k tomuto projektu a ku všetkým jeho častiam
 • použiť Farebné dni na akejkoľvek sociálnej mediálnej platforme;
 • použiť Farebné dni na posielanie obsahu, ktorý porušuje autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo, propagačné práva, ochranné známky alebo iné záujmy duševného vlastníctva inej osoby alebo majetku;
 • užívateľ nesmie používať projekt alebo akýkoľvek obsah na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito obchodnými podmienkami.

5. Platba

Farebné dni poskytuje platený produkt projekt Farebné dni. Výberom plateného projektu súhlasíte s platbou. Platba je zúčtovaná po pripísaní na účet majiteľa. Poplatok za využívanie projektu je nevratný. Jedinú výnimku tvorí 30-dňová garancia vrátenia peňazí, ktorá sa vzťahuje iba na prvú objednávku produktu.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním on-line produktu. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

6. Cena produktu Farebný deň

Ceny za on-line produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.  

7. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na náš účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania. Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

Platbu individualizovanej faktúry za projekt Farebné dni je možné uskutočniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • platba kartou online,
 • cez online banking,
 • prevodom na účet
 • v hotovosti

8. Zabezpečenie

Podmienkou pre využívanie projektu je nutná elektronická alebo písomná objednávka Farebných dní. Užívateľ je povinný poskytnúť Farebným dňom presné, úplné a aktualizované informácie o údajoch ako sú meno, doručovacia adresa, telefón, e-mail. Ak tak neurobí, predstavuje to porušenie dohody, ktorá môže mať za následok nedodanie projektu Farebné dni pre vašu školu. Užívateľ nesie zodpovednosť za zachovanie dôvernosti údajov o subjekte a iných informácií o účte.

9. Zrušenie kúpy a vrátenie celej platby

Zrušením kúpy a vrátením produktu majiteľovi do 30 dní od prvého vám vrátime plnú sumu, ktorú do tej doby užívateľ uhradil bez zbytočných otázok Prípadné následné zrušenie nepodlieha vráteniu.

10. Copyright

Všetok obsah Farebných dní, napríklad texty, prezentácie, symboly, obrázky sú majetkom Farebných dni a jeho dodávateľov obsahu a je chránený zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Kompilácia obsahu na webe je výhradným vlastníctvom Farebných dní a je chránená slovenskými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Užívateľ po zakúpení si niektorého projektu Farebných dní, ak je to ŠKOLA, môže distriuovať kópie pe svojich učiteľov pre svoju školu. Pre každého učiteľa kópiu. Nemôže to distribuovať inej škole, teda tretej strane, to je prísne zakázané.

S výnimkou Farebných dní písomne povolenými prípadmi užívateľ súhlasí, že nebude predávať, distribuovať, kopírovať, reprodukovať, prenášať alebo vytvárať odvodené diela z týchto materiálov alebo obsahu.

11. Záruky

Užívateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že:

 • užívateľ sám, jeho partneri alebo akákoľvek tretia strana nebude prenášať, nahrávať alebo inak distribuovať žiadny z obsahu (napr e-maily), ktorý prostredníctvom využívania služby bude porušovať alebo bude inak v rozpore s právami akejkoľvek tretej strany.
 • Majiteľ sa zaväzuje v prípade poškodenia produktu iným subjektom okrem užívateľa tento vymení za bezchybný produkt.

12. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

13. Odškodnenie

Užívateľ súhlasí s tým, že odškodní dodávateľa za všetky možné nároky a výdavky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z používania Farebných dní z dôvodu porušenia týchto obchodných podmienok užívateľom.

14. Vyššia moc

Žiadna zo strán nie je zodpovedná za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení svojich záväzkov podľa tejto dohody, s výnimkou výplaty peňazí, ak by takéto zlyhanie alebo oneskorenie nastalo v dôsledku príčin mimo jej kontroly, vrátane pracovných sporov, občianskych nepokojov, vojny, požiaru, záplav, nepriaznivého počasia, vládnych predpisov, nehôd, štrajku alebo živelných pohrôm. V takom prípade musí byť nebonitná strana ospravedlnená od svojich záväzkov po dobu výskytu príčin mimo jej kontroly a na komerčne primeraný čas.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 17.9.2017.

Pozor! Objednávkou našich produktov nakupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že ich neposkytne žiadnej inej strane a údaje použije iba na vybavenie objednávky.