Facebook súťaž

Štatút súťaže o 4 e-knihy Farebné dni zdarma

1. Poriadatelia súťaže

Odstavec 1: Poriadateľom súťaže “Súťaž o knihy FAREBNÉ DNI pre školy zdarma” pre www.farebnedni.eu (ďalej iba “Súťaž””) je spoločnosť Gabriela Šimová – Farebné dni.EU, Siladice č.237, IČO: IČO: 51 087 961,DIČ: 1078578248 ďalej iba “Poriadateľ”).

II.   Termín a miesto konania súťaže

Odstavec 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 31.3.2019 do 3.4.2019 do 24.00.

Odstavec 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook: Farebné dni, funpage, INOVATÍVEN VYUČOVANIE.

III.    Podmienky účasti v súťaži

Odstavec 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov siete Facebook (ďalej iba “užívatelia) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odstavec 2: Podmienky pre účast v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným v občianskom preukaze súťažiaceho.

Odstavec 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 7 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovania o výhre.

Odstavec 4: Poriadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie alebo zničenie databázy súťažiacich profilov, či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

Odstavec 5: Z účasti v súťati sú vylúčení zamestnanci Poriadateľa.

IV.    Pravidlá súťaže

Odstavec 1: · Úlohou súťažiaceho je dať “páči sa mi” na stránke Farebné dni, následne napísať originálny komentár a zdielať verejne. (* podmienky si prispôsobí svojim potrebám). Súťažiaci odpovedal správne v ankete z 30.3. 2019 na stránke Farebných dní alebo v skupine INOVATÍVNE VYUČOVANIE. Svoj komentár musí súťažiaci vložiť do komentárov k príspevku Farebných dní, k príspevku 1 like, 1 komentár, môže komentovať príspevky.

Odstavec 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

Odstavec 3: Výhercovi súťaže budú informovaní o výhre na Facebookovej stránke Farebných dní v samostatnom príspevku.i Výherca súťaže bude kontaktovaný prostrednícvom súkromnej správy na Facebooku.

I.  určenie výhercu

Odstavec 1: Určenie výhercu súťaže prebehne deň po skončení súťaže.

Odstavec 2: Výhercovi bude cena doručená Poriadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov.

Odstavec 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, email a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostrednictvom súkromej správy na sociálnej sieti Facebook nejneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostrednictvom súkromej správy na sociálnej sieti Facebook. Keď do této doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, výhra bude odovzdaná novému výhercovi.

Odstavec 4: Právo na výhru nemožno previesť na inú osobu.

Odstavec 5: Výhra nie je právne vymáhateľná. Nemožno ju ani preplatiť v hotovosti.

Odstavec 6: Súťažiaci, ktorý zverejní vulgárný, či inak nevhodný obsah, môže podľa uváženia organizátora odporujúci dobrým mravom, bude z ďalšej súťaže vylúčený bez upozornenia a jeho príspevky budú zablokované. Rovnako sa bude postupovať aj proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

II.  Záverečné ustanovenia

Odstavec 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom a vedome poskytuje Poriadateľovi súťaže svoje údaje a nie spoločnosti Facebook.Informácie, ktoré súťažiaci poskytne budú slúžiť na kontaktovanie výhercu a na marketingové účely. Poriadateľ súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s ich účasťou v súťaži a ich výhrou.

Odstavec 2: Poriadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandartné správanie. Napríklad, ak súťažiaci získa “lajky” cez klik farmu.

Odstavec 3: Poriadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

Odstavec 4: Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V Siladiciach        Dňa 31.3.2019