Čerstvý vzduch z britskej školy

Detičky vo velšskej škole

Pozitívne skúsenosti výchovno-vzdelávacieho systému v Hawthor Junior School v Cardiffe vo Walese v porovnaní s pozitívnymi stránkami slovenského školského vzdelávacieho systému

Zúčastnila som sa zahraničnej stáže vo Walese v jej hlavnom meste Cardiffe. Bol to projekt MPC Banská Bystrica: Brána pre učiteľov cudzích jazykov dokorán. Stáž prebehla v škole, kde sa učia len mladší žiaci vo veku od sedem do jedenásť rokov.

Dovolím si vyzdvihnúť pozitívne skúsenosti pozorované vo Waleskej škole a porovnať ich so skúsenosťami slovenského vzdelávacieho systému. Vyzdvihnem najlepšie stránky oboch systémov. Moje poznatky majú slúžiť na vylepšenie oboch systémov.

Pozitívne oblasti Waleskej školy

Rešpekt

Od žiakov sa očakáva vysoká úroveň správania v škole. Učia sa denne aktívne počúvať učiteľov i spolužiakov. V každej triede visia pravidlá aktívneho počúvania. Nechýbajú tam body ako pozerám sa na toho, kto hovorí, neprerušujem ho, nezívam, nie som neposedný, reagujem krátko verbálne alebo neverbálne. Veľký dôraz sa kladie na to, aby sa konflikty vzniknuté cez prestávky neprenášali na vyučovaciu hodinu. Učitelia majú dozory, no nie cez obednú prestávku. To si správanie všetkých žiakov školy monitoruje sám pán riaditeľ. Učitelia si musia oddýchnuť. Žiaci s problémami idú za mediátormi, teda preškolenými staršími žiakmi. Títo sa usilujú pomôcť spolužiakom vyriešiť ich problém. Väčšinou úspešne. Majú svoj presný metodický postup, ktorý sledujú a svoje miesto v škole. Tiež majú určené služby. Niekedy sú previnilci poslaní do pracovne pána riaditeľa. Previnilci boli označení žltým pásom. Stáli pri stene a nikto sa nesmel s nimi rozprávať.

Školský poriadok

Tento dokument sa volá „Zlaté pravidlá“, je vystavený naozaj pozlátený v hale i v každej triede. Je na ňom zaujímavé to, že neobsahuje negatívum. Celý má iba päť bodov. Tie sú jednoznačne pozitívne. Pozitívne a stručné. Obsahujú to, čo sa od žiakov očakáva. Napríklad svoje ruky, nohy a nepekné slová si nechávam pre seba. Dospelú osobu poslúchnem ihneď. Po škole sa pohybujem ticho a pokojne…

V prípade, že žiak neuposlúchne pravidlá, škola používa systém troch varovaní. Prvé napomenutie je učiteľom a pred celou triedou. Druhé varovanie: žiak ide do riaditeľne, kde musí napísať tri dôvody, prečo sa tam nachádza. Tento doklad pán riaditeľ odloží a ak sa do týždňa žiak v riaditeľni neobjaví, tak ho roztrhá.
Ak však žiak znovu príde, musí si riaditeľ predvolať rodičov a vylúči žiaka na 1, 2 dni zo školy. Za závažné previnenie na 3,4 dni. Výnimočne je žiak vylúčený zo školy na stálo. Rodič má obavu z takýchto opatrení, lebo dieťa nesmie podľa zákona zostať doma samé doma.

O prípadnom vylúčení zo školy je informovaný aj školský úrad. Je to zriedkavé riešenie. Jeden prípad bol zaznamenaný počas mojej stáže práve v triede, kde som pracovala najdlhšie, u šiestakov. Aké bolo moje zistenie, prečo bol žiak vylúčený zo školy? „Žiak bol vylúčený zo školy, lebo sa nechoval slušne k členovi učiteľského zboru!“ Čo by za také riešenie dal slovenský učiteľ.

Ak žiak nemá dobrú dochádzku. Teda keď veľa chýba alebo opakovane v určitom čase chýba, rodinu navštívi úradník z verejnej správy a rieši situáciu. Rovnako ak sa nevie dopredu, prečo žiak neprišiel v daný deň do školy, okamžite sa volá rodičom. Tieto veci rieši sektretárka školy. Pán riaditeľ neučí. Stále sleduje prácu v škole. Pohybuje sa po škole, zisťuje, či niekde nie je problém a vždy podporí prácu svojich učiteľov.

Zdvorilosť a slušnosť sa používajú i pri karhaní. Napríklad:“ Deti, nie som nadšená z Vášho dnešného správania. Včera ste boli lepší. Nevrátime sa k tomu včerajšiemu správaniu?“

Učitelia rozprávajú ticho, často dokonca šepkajú. Deťom veľa čítajú, vedia veľmi pekne motivovať každú činnosť a sú vynikajúci rozprávači. Keď chcú žiakom niečo povedať, alebo ich ukľudniť, posadia ich pred seba na koberec. Žiaci nesmia odvrávať učiteľom, nikdy. Ani vysvetľovať svoje správanie. Niektorí učitelia používajú na utíšenie systém 5, 4, 3, 2, 1. A už sú ticho. Iní učitelia žiakov postavia, aby si spomenuli na rešpekt.

V škole je pokoj a harmónia. Žiaci sú držaní veľmi nakrátko. Nie je veľa demokracie pre nich, ani veľa práv. Právo na pokoj pri práci je nad inými právami. Už zárodok porušenia niektorého pravidla zastaví prácu v triede na dosť dlhú dobu.

Práca s informáciami a rozvoj myslenia. Žiaci sa učia hľadať informácie a pracovať s nimi. Tieto získavajú z rôznych zdrojov ako sú encyklopédie, internet, vlastné zdroje učiteľa a žiaka. Majú bohato zásobenú školskú knižnicu, ku ktorej majú jednoduchý prístup /bez registrácie, systém dôvery/.
Učiteľ žiakov vedie, inšpiruje, podporuje ich fantáziu, logické a tvorivé myslenie. Spôsob akým ich učia myslieť je dôkladne premyslený a prepracovaný. Je súčasťou učebných osnov. Žiaci sú vedení k systematickému premýšľaniu a k efektívnemu riešeniu problémov. Všetko, čo sa učia má svoje opodstatnenie. Veľa času venujú práci na projektoch v škole, aj 2-3 hodiny denne počas jedného týždňa každý deň. Všetky práce hodnotia učitelia i žiaci, vystavujú si ich v triede a nahrajú na kameru aj s komentárom žiakov. Ten sa tvorí na podnet učiteľa priamo naživo.

Materiálne a personálne vybavenie

Veľkým pozitívom je, že škola má vynikajúce materiálne vybavenie. Prekrásne farebné triedy, zariadené ľahko prenosným nábytkom. Na podlahe koberec. V každej triede interaktívna tabuľa s celým video systémom na premietanie, kamera na snímanie koncových aktivít, televízor. A hlavne softvér k učivu, ku všetkým predmetom. Pripravený, vypracovaný. Niektoré prezentácie sú z autorskej dielne miestnych učiteľov.

Žiaci si nekupujú nič okrem školskej uniformy. Majú v škole aj zošity, učebnice, písacie a rysovacie potreby, materiály na výtvarnú výchovu a na pracovné vyučovanie. Dokonca ešte aj raňajky dostanú od štátu zadarmo v škole. Aby mohli pracovať a premýšľať. Toto opatrenie zaviedla vláda vo Walese po zistení, že deti tu takmer vôbec neraňajkujú.

Veľkou vecou sú aj asistenti učiteľa. Riadni zamestnanci školy, majú určený presný rozvrh hodín, kde pomáhajú žiakom s problémami. Najviac sú na matematike a angličtine. Tiež pomáhajú pri ručných prácach a s dozormi.

Špeciálna trieda

Ukázalo sa, že v druhej a tretej triede je dosť veľa žiakov so špeciálnymi potrebami. Škola sa rozhodla zriadiť pre nich špeciálnu triedu. V nej pracujú súčasne dvaja učitelia. Títo sa po dvoch dňoch vystriedajú. Majú aj špeciálneho pedagóga. Ten je buď na vyučovaní alebo si berie skupinku žiakov k sebe a pracuje s nimi individuálne. Žiaci sú v tejto triede systematicky vedení k úspechu. Pracuje sa s nimi pomaly, precízne a dôkladne. Pochvalou sa nešetrí. Je sústavná a štedrá. Nepoužíva sa negatívne hodnotenie. Žiaci počujú tichý, pokojný hlas. Motivácia je postupná, veľmi presvedčivá. Každý pokus o porušenie pravidiel sa dusí okamžite v zárodku. Ďalej sa pohnú až vtedy, keď sa všetci sústredia a vedia, čo a prečo idú robiť. Žiaci vyzerajú byť spokojní a chodia do školy radi.

Silné prednosti nášho slovenského vzdelávacieho systému, ktoré vyplynuli z porovnania oboch vzdelávacích systémov

Náš vzdelávací systém dáva dôraz viac na vzdelanie,waleský zasa dáva do popredia výchovu, praktické zručnosti a šport.

U nás pokladáme za mimoriadne dôležité upevňovanie učiva a robíme to prostredníctvom cvičení, projektov, pravidelným testovaním, domácimi úlohami. Vo Walese sa testuje jedenkrát ročne, aj to nie v každom ročníku. Domáce úlohy jedenkrát týždenne z jedného predmetu.

U nás ide dieťa do školy väčšinou, keď už je zrelé, vo veku 6 rokov. Vo Walese o 1,2 roky skorej.

Vyučovanie u nás prebieha prevažne dopoludnia. Potom žiaci robia aktivity, ktoré si vyberú sami alebo s rodičmi. v Vo Walese sú škole do pol štvrtej. Zato si domov neberú učebnice a zošity.

U nás, keď učíme cudzie jazyky tak sa usilujeme naučiť deti všetkým štyrom rečovým zručnostiam: rozprávať, počúvať, čítať a písať. Vo Walese mali CJ Waleský jazyk a Francúzky jednu hodinu týždenne alebo dvojtýždenne.

My si veľmi vážime talentovaných žiakov, venujeme sa im, zapájame ich do rôznych súťaží a olympiád. Vo Walese sa posiluje a podporuje hlavne správanie a niekedy aj dobré vzdelávacie výsledky.

Záver

Pobyt v autentickom jazykovom prostredí umožnil účastníkom stáže vnímať jazyk spolu s kultúrou. Určite bol veľkým prínosom pre obe zúčastnené strany i pre tých, čo otvorili smelo brány svojich škôl ako i pre pozorovateľov a pomocníkov. Obohatil týchto jazykovo i metodicky. Ukázal ako sa buduje rešpekt.  Bol tiež školou mimoriadnej zdvorilosti, láskavosti a ohľaduplnosti. A koniec koncov potvrdil že nielen Veľká Británia má vynikajúci vzdelávací systém.

Náš slovenský je mimoriadne kvalitný a môžeme byť na neho právom hrdí. Nie nadarmo naši absolventi všade, kde prídu patria medzi najlepších. A vo Walese boli potešení z prítomnosti skupiny slovenských učiteliek a vďační za pomoc a obohatenie napríklad hodín geografie a hudobnej výchovy.

Foto: www.bbc.co.uk