Ako vyzerá tradičné vyučovanie

Unudená žiačka

Ako funguje tradičné vyučovanie so záujmom o obsah učiva, niekedy aj so zbytočnou prácou a unudenými žiakmi?

Učiteľ vyučuje. Prednáša, vykladá nové učivo, necháva priestor pre otázky a aktivitu žiakov. Spätnú väzbu a sebahodnotenie využíva sporadicky. Málo pracuje s chybou. Občas využíva hodnotenie ako pozitívnu motiváciu. Možnosť výberu úloh veľmi nedáva.

Kto je aktívnejší na tradičnej vyučovacej hodine učiteľ alebo žiak?

Uhádli ste. Učiteľ. Aktívny je učiteľ, pasívny je žiak. /Porubský 2010/1 Žiak je na hodine pasívnejší. Aktívnejší je pri príprave na hodinu. Učí sa memorovaním. Počúva, rieši úlohy. Učí sa na domácu úlohu, ktorá je povinná. Výchovno-vzdelávací cieľ je orientovaný na činnosť učiteľa alebo na obsah učiva.

Ako vyzerá tradičná vyučovacia hodina?

Vyučovacia hodina je uzavretá jednotka vyučovacieho procesu. Skladá sa z viacerých častí, ktoré tvoriacich štruktúru vyučovacej hodiny. Vyučovacia hodina základného typu má nasledovnú štruktúru:

a) organizačná časť hodiny (zápis do triednej knihy, prezentácia žiakov)
b) kontrola domácej úlohy
c) opakovanie učiva (môže, ale nemusí byť spojené s hodnotením)
d) vytváranie nových vedomostí, zručností a návykov
e) opakovanie a upevňovanie prebratého učiva
f) uloženie domácej úlohy
g) krátke zhodnotenie práce
h) záver vyučovacej hodiny

Poznáme, pravda, aj to ako vyzerá frontálne vyučovanie?

Učiteľ vysvetľuje. Podáva informácie, formuluje vedomosti, zručnosti a návyky. Predkladá nový materiál. Upevňuje vedomosti a zručnosti žiakov a klasifikuje výsledky tohto priebehu. Tie majú charakter opätovného vybavenia si zapamätaného učiva.

Vieme, čo je cieľom tradičného vyučovania?

Venovať sa viac obsahu učiva ako dieťaťu a jeho schopnostiam. Ciele sú: Naučiť dieťa čo najviac učiva. Preceňuje sa pamäťové učenie. Menej pozornosti sa venuje tvorivosti žiakov.

Ako sú rozvrhnuté vyučovacie hodiny?

Rozvrh hodín je pevný a ustálený. Vychádza z učebných ŠVP a ŠkVP. Je takmer záväzný pre všetky školy a všetkých žiakov. Systém predmetov je pevný podľa učebného plánu. Usporiadanie školy je v tradičných klasických triedach. Výber žiakov: väčšinou sú to deti z daného regiónu.

Aká je rola učiteľa?

Učiteľ riadi činnosť žiakov. Vyberá metódy. Pri výbere metód prevažujú verbálne metódy. Učiteľ je organizátor práce a autorita pre žiakov. Zdrojom nových vedomostí je učiteľ a učebnice. Hodnotí sa známkami, ktoré majú len malú výpovednú hodnotu.

Pýtame sa: Učia sa všetci žiaci rovnako?
Potrebujú na naučenie sa toho istého učiva rovnaký čas?
Spracovávajú obsah rovnakým spôsobom?
Zvládnu rovnaké úlohy v rovnakom časovom limite?
PRIRODZENE, ŽE NIE! ĽUDIA PREDSA NIE SÚ ROVNAKÍ.

Kovaliková je toho názoru, že pri skúmaní tohto javu nám pomôže učenie Richarda Dawkinsona – mém. Funkciu mém v učení prirovnáva k funkcii génov v bunkách. Dawkinson tvrdí, že mémy formujú myseľ a sú prenášané od mozgu k mozgu ako vírus. Mém je základný prvok kultúry. Je dedičný negenetickou cestou. Nie všetky prenášané myšlienky sú správne, preto takéto mémy voláme chybné mémy.

Ktoré chybné mémy v učení sú stále pretrvávajú?

– všetci žiaci sa učia rovnako
– včerajšie učebné osnovy vyhovujú aj pre dnešok
– slovný výklad učiva vedie k vedomostiam žiakov
– cieľom vzdelávania je osvojenie si vedomostí a zručností
– učebnica sa rovná kurikulu a vyučovaniu

Akých názorov sa drží dnešná škola tradičného typu?

 Učenie je hlavne záležitosť rozumu, nie srdca.
 Pri učení sa nemôžeme hrať.
 City patria k učeniu práve tak málo ako k práci.
 Pre deti má byť škola rovnakou povinnosťou ako pre dospelých práca.

My sme presvedčení, že škola je záležitosťou aj srdca, nielen rozumu. Ak je žiak emocionálne zainteresovaný vo svojom učení, je učenie efektívnejšie. Rovnako je preukázané, že škola hrou v praxi funguje. City pomáhajú k hlbšiemu osvojeniu si učiva, lepšiemu pochopeniu a následnej aplikácii s chuťou a prítomnosťou V súčasnej škole sú často nespokojní učitelia, rodičia tiež bývajú nespokojní a žiaci sú niekedy nešťastní. My robíme niečo nové, iné. Skúšame integrované tematické vyučovanie v sekundárnom vzdelávaní. Pre začiatok jedenkrát v roku. vôle. Preto skúšame aj iné možnosti ako je tradičný model školy.

Zaujíma vás ako učiť pomocou citátu J.A. Komenského „Škola hrou“ bez toho, aby žiaci boli priklincovaní v laviciach a nudili sa? O tom je nasledujúci BLOK.