Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”

Hrajúce sa deti

Zaujíma vás ako učiť pomocou citátu J. A. Komenského “škola hrou” bez toho, aby boli žiaci priklincovaní v laviciach a nudili sa?

Komenský bol presvedčený, že škola by sa mala sústreďovať na vyučovanie celého človeka. Veril, že ak sa niečo vníma viacerými zmyslami súčasne, tak sa to trvalejšie zapamätá. Tieto názory sme si osvojili a aplikujeme ich do našich Farebných dní.

Volíme preto integrované tematické vyučovanie, prečo?

Lebo sa chceme venovať celému človeku. Nebudeme učiť podľa rozvrhu hodín. Viaceré predmety integrujeme do jedného celku. Vyberáme jednu základnú tému a k nej podtémy.

Ako to urobiť?

Po stanovení témy a podtém vyberieme kľúčové učivo. Pripravíme si aplikačné úlohy, na ktorých precvičíme učivo, vedomosti, zručnosti. Naplánujeme aktivity, ktoré budú žiaci vykonávať.

Bude prebiehať vyučovanie podľa tradičného rozvrhu hodín?

Nie. Téme sa budeme venovať jeden deň. Budeme učiť v  blokoch. V teoretickej a v praktickej časti budú prirodzene integrované školské predmety. Bloky budú tri: teoretická časť 90 minút, praktická časť asi 120 minút. Záverečný blok tvorí kvíz a záver, 60 minútový blok. Vyučovanie bude prebiehať v škole i mimo školy.

Kto zaviedol integrované tematické vyučovanie? Aké na to mal dôvody?

Autorkou integrovaného tematického vyučovania je S. Kovaliková1. Spája sa s ním vyučovanie 21. storočia. Vychádza z kritických pohľadov na vyučovanie a nových výskumov mozgu. V klasickom integrovanom tematickom vyučovaní je celoročná téma. V našom prípade Farebných dní ide o jednu zvolenú tému ročne. Ide o prácu s témou mimo klasického rámca vyučovania žiakov v sekundárnom vzdelávaní na 2. stupni základnej školy.

Koľko máte tých Farebných dní? Aké sú základné témy Farebných dní?

– Červený deň: Krv, zložky krvi, darcovstvo krvi, humanitárne skutky
– Biely deň: Mlieko, mliečne výrobky, zdravá výživa a zdravý životný štýl
-Pestrofarebný deň: pestrosť ľudského rodu podľa rás, národov, náboženstiev, bohatstva, chudoby, sexuálnej orientácie, ich rovnosť, diskriminácia, xenofóbia
– Zelený deň: Životné prostredie aj jeho vplyv na život človeka, rastlín a zvierat, ekológia
– Modrý deň : Voda a človek, pitná vod

Prečo chceme žiaka hlboko ponoriť do témy a intenzívne zapojiť do aktivít?

Aby sa žiak naučil čo najviac, budeme vyvolávať jeho prirodzená zvedavosť. Čím intenzívnejšie sú žiaci zapojení do aktivít s preberaným učivom, tým viac mu rozumejú a lepšie si ho zapamätajú. Žiakov budeme viesť k tomu, aby mysleli racionálne a kriticky. Aby dôverovali svojim schopnostiam stále sa učiť nové veci a prispôsobovať sa rýchlemu tempu života.

Podľa psychológa Petra Graya sa tieto veci nedajú v škole naučiť. Žiaci musia tieto postoje OBJAVIŤ a vytvoriť ich samy pre seba. Na objavovanie sveta potrebujú hru a veľa, veľa času. Najlepšie, čo môžeme urobiť je vytvoriť im zdravé, stimulujúce a morálne prostredie, v ktorom nájdu čo hľadajú. A dať im SEBA ako pozitívny vzor. Naučia sa pozerať na svet aj  očami druhého človeka.

Čo bude robiť žiak, čo bude robiť učiteľ?

Žiak bude objavovať, kresliť, skladať obrázky, riešiť úlohy, učiť sa odhadovať, vyhľadávať informácie. Pomocou pestrých aktivít podporíme kritické myslenie.

Učiteľ bude organizátor, facilitátor, radca pri učení. V ITV škole má dieťa väčšiu voľnosť, nie je “priklincované” k lavici a nemusí čakať na prestávku, aby si vydýchlo. Po triede i po škole sa môže pohybovať voľnejšie, ale podľa dohodnutých pravidiel. Ak potrebuje ísť na toaletu, nemusí to hlásiť.

Ako sa budú hodnotiť a riešiť životné zručnosti?

Cieľom bude budovať pozitívne hodnotenie seba aj ostatných a posilňovanie spolupatričnosti. Nepôjde iba o vedomosti. Budeme hovoriť o tom, v čom je dieťa dobré, dieťa budeme povzbudzovať, podporovať, viesť k zvedavosti a iniciatíve. Učiť sa bude na svojich chybách a na chybách iných. Žiak sa bude učiť spolupracovať v skupine, robiť dohody, byť iniciatívnym, učiť sa od druhých, prispôsobiť sa, brať na seba zodpovednosť, presadiť sa, podriadiť sa, byť časťou tímu. Sú to veľmi dôležité zručnosti do praktického života. Tvoria sa postupne a nemožno ich okamžite merať. Podľa Petra Graya nikto nedokáže zmerať vzdelanie iného človeka.

Vitajte u nás v škole, ticho, prosím. Práve začína Červený deň.

Je pol ôsmej ráno. Všetci kolegovia sú oblečení v červenej farbe.   V zborovni panuje ranná pohoda. Nejaké neznáme fluidum visí vo vzduchu. Čím sa líši od iných rán?  Nikto nebeží na dozor ako po iné dni. Naopak vychutnávajú si vôňu a chuť svojej rannej kávičky.

V spoločenskej miestnosti sa potichu usádzajú žiaci, plní očakávaní. Žiaci sú oblečení v červenej farbe. Všetci, od piatakov po deviatakov. To sa budú spolu učiť? Nemožné! Je to zaujímavý pohľad na tú červenú riavu. Všetko vyzerá inak ako bežný deň. Aj pocity sú iné. Žiadny stres. Pohoda, trpezlivosť, očakávanie.

Sme v kaštieli grófa Szunyogha. Veľa sa toho od mojich školských čias zmenilo. Nové plastové obloky, zatemnenie, vpredu dominuje naša galéria úspešných žiakov školy. Je tu veľká biela tabuľa, dataprojektor. Namiesto klasických stoličiek pohodlné čalúnené. Učiteľský stôl dnes nahradil mixážny pult pre techniku. Notebook, reproduktory, mikrofóny. Snáď len veľké masívne dvojdverové dvere pripomínajú zašlú slávu starých čias tejto budovy. Na tabuli púta pozornosť žiakov obrázok detí, držiacich veľké červené srdce. Žiaci nekričia. Dnes sú výnimočne potichu. Šepkajú si sediac v radoch ako v divadle. Netrpezlivo očakávajú Farebný deň. Dnes to bude Červený deň.

Pýtate sa, čo to je?

Červený deň je dňom darcovstva krvi a humanitárnych skutkov.

Ako tému implementovať do vyučovania na druhom stupni v základnej škole?

Nuž, tradičné vyučovanie nahradíme moderným, inovatívnym vyučovaním. Žiaci nebudú ticho sedieť a pracovať v klasických laviciach. Využijeme priestor celej školy. Vnútorný i vonkajší areál. Svoje presuny si budú riadiť sami. Pasívne prijímanie nových informácií od učiteľa nahradíme prezentáciami v podaní ich spolužiakov. Od najmladších po najstarších.

A budú riešiť aj nudné, nezaujímavé cvičenia, ako zvyčajne? Nie. Tie nahradí aktívna práca žiakov na stanovištiach. Čo ich tam čaká? Problémové úlohy, projektové úlohy, tvorivosť.

Aké predmety budeme učiť?

Zapojíme súčasne viaceré školské predmety ako jazyk, matematiku, biológiu, občiansku náuku telesnú a športovú výchovu, výtvarnú a hudobnú výchovu.

Ako sa bude žiak učiť?

Hravo. Pomocou hudby, pohybu, divadla, výtvarného umenia, výskumu, tvorivosti, predstavivosti a logiky.

Aký bude postup činností počas Červeného dňa?

Téma bude uvedená pomocou PowerPointov. Kto ich utvoril? Učiteľ, s rešpektom k téme a s empatiou pre žiaka. A potom? Nasledovať bude praktická časť s aplikačnými úlohami. Žiak si prakticky precvičí a upevní učivo prácou na stanovištiach. Prečo by sa dnes žiak mal usilovať, predpokladám, že známkovať sa nebude? Bude sa usilovať. Lebo sa bude prirodzene chcieť blysnúť pred spolužiakmi z iných tried. A potom za prácu získava body, čo ho vedie k dôslednosti a zodpovednosti. Záverečný blog bude film, kvíz a ocenenie víťazov.

Ako je to vyzerá na stanovištiach?

Stanovište má program a zodpovedného učiteľa. Ako sa tvoria skupiny žiakov? Skupiny sú heterogénne zložené zo všetkých vekových kategórií a s rôznym stupňom nadania. Samozrejme ich vopred utvorí vyvážene zodpovedný učiteľ.

Aké teórie a metodiky použijeme?

Využijeme obe strany mozgu: ľavú aj pravú mozgovú hemisféru a budeme učiť pomocou viacnásobných typov inteligencie. Zapojíme všetky inteligencie. To sú aké inteligencie? Veď inteligencia je iba jedna. Nie, nie je. Podľa amerického vývinového psychológa Howarda Gardnera je inteligencií najmenej osem. Predstavíme si všetky a vysvetlíme ako ich využijeme v našom Červenom dni.

A to je všetko?

Nie. Dozvieme sa aj čím sa líši tradičné vyučovanie od integrovaného tematického vyučovania. Vysvetlíme, prečo nutné používať príbehy pri vyučovaní. Ukážeme ako využiť divadelné techniky pre potreby intenzívneho zážitku žiaka. A nakoniec z toho bude ako vždy tradičné vyučovanie! Nie. Určite nie. Základnou metódou bude kooperatívne, skupinové vyučovanie s prvkom slobody, hravosti a emocionálneho zážitku.

Prečo Červený deň?

Je to v učebných osnovách a školských vzdelávacích programoch? Áno, je. Náš Farebný deň má svoje jasne stanovené ciele, vyplývajúce zo ŠVP, ŠkVP a vypracovaný scenár.

Ako máme tvoriť scenár a pomôcky?

Na ukážke Červeného dňa dostanete celý náš súhrnný scenár, metodiku, pomôcky, použité pri realizácii Červeného dňa. Všetky materiály budú poskytnuté na adaptáciu do vášho prostredia. Nájdete ich na DVD, ktoré je súčasťou knihy a e-knihy. Tú si v prípade záujmu budete môcť u nás zakúpiť.  Oplatí sa venovať toľko času, energie a úsilia do ITV na druhom stupni, veď sa bude musieť zrušiť celý rozvrh hodín! Áno, vypneme zvonenie. Iba na jeden deň. A či sa to oplatí uvidíte na vlastnej skúsenosti. Nám sa oplatilo. Chceme inšpirovať kolegov k ITV a VEU /vysoko efektívnemu učeniu/ v sekundárnom vzdelávaní základnej školy. Rovnako aktívne podporíme včlenenie našich Farebných dní do praxe seminármi, webinármi, on-line kurzami.

Počuli ste už o tom, čo zistili výskumy o tom ako sa naši slovenskí žiaci cítia v škole?

Asi nás to nepotešilo. Väčšina detí sa v našich školách priznala, že sa necítia byť v škole šťastnými. My ponúkame skúsenosť, pri ktorej deti viditeľne šťastné sú. HRAJÚ SA A NENUDIA SA. Presvedčíte sa, že ITV sa v sekundárnom vzdelávaní dá robiť.